ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ


I. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 03 ສາຂາຄື:

  1. ສາຂາການທະນາຄານ (140 ໜ່ວຍກິດ);
  2. ສາຂາການເງິນ (140 ໜ່ວຍກິດ);
  3. ສາຂາການບັນຊີ (140 ໜ່ວຍກິດ).

II. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ລະບົບ 3 ປີ ປະກອບມີ 03 ສາຂາຄື:

  1. ສາຂາການທະນາຄານ (100 ໜ່ວຍກິດ);
  2. ສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ (100 ໜ່ວຍກິດ);
  3. ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ (105 ໜ່ວຍກິດ).