ພິທີມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2012 - 2013