bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

👨🏻‍💻 ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ການຄິດໄລ່ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ👨🏻‍💻 📖ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 04 ວັນ ສຳລັບທຸລະກິດ🏢

👨🏻‍💻 ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ການຄິດໄລ່ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ👨🏻‍💻
📖ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 04 ວັນ ສຳລັບທຸລະກິດ🏢
‼️ ດ່ວນ ຮັບຈຳນວນ ຈຳກັດ‼️ 17-20/05/2022
📌ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກອນ✅
🧑🏻‍🏫 ສອນໂດຍ: ອາຈານ ຈາກກະຊວງການເງິນ ປະສົບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ດ້ານອາກອນ ຫລາຍກວ່າ 10ປີ
☎️ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 29805195 ອຈ ສຸພາລັກ ພົມສະຫວັດ ( ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ)

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ