bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຫຼັກສູດ

ປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສາຂາການບັນຊີແລະກວດສອບ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ) ລະບົບ  2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກຄ່ຳ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຕີ (ພາກຄ່ຳ) ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາ: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ