bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ພິທີສຳມະນາການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດເພື່ອກະກຽມຕົນເອງກ່ອນສະໝັກວຽກ

ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ AB EDUCATION, SPRINGBOARD 4 LAOS ແລະ ສູນພາສາຫວຽດນາມ HOMMANO ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເພື່ອທາບທາມຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ ໃນພິທີ ສໍາມະນາ ຫຼື ແນະນຳການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານຍົກສູງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ໃນມື້ດັ່ງກ່າວທີ່ຜ່ານມາ ສູນພາສາ #springboard4education laos, #ab 教育 education, ແລະ ສູນພາສາຫຼວຽດນາມ ຫອມມະໂນ ໄດ້ບັນຍາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮຽນພາສາດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວຽກງານ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນສະໝັກວຽກ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ