bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຂ່າວສານທັງໝົດ
10
Jul
2024
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ
10
Jul
2024
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍ ລະບົບປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ