bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2019-2020

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຈະໄດ້ທຳການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2019-2020. ເລີ່ມຂາຍ, ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນ ວັນທີ 22/07/2019 ເຖິງວັນທີ 9/8/2019. ຄ່າທຳນຽມຈັດການສອບເສັງ ມູນຄ່າ 35,000ກີບ. ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້: ລົງທະບຽນຜ່ານລະບົບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ແລ້ວເອົາເລກລະຫັດມາຢື່ນເອົາແບບຟອມທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
  2.  ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມ ແລ້ວມາຢື່ນສະໝັກທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ທີ່ນີ້: ດາວໂຫຼດແບບຟອມ ຫຼັງຈາກໄດ້ແບບຟອມແລ້ວປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບແລ້ວມາຢື່ນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ.


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ